Współczesne narzędzia opisu lingwistycznego polszczyzny

Przedmiot
Celem proseminarium jest wspólna praca nad doskonaleniem warsztatu empirysty. Proponuję garść problemów i zadań:
• lingwistyka informatyczna i korpusowa;
• opis strukturalny i formalny współczesnej polszczyzny;
• zaawansowane projekty lingwistyczne ostatniej dekady;
• prezentacje dokonań i projektów słuchaczy;
• dyskusja lektur zgłaszanych i referowanych przez słuchaczy.
Będziemy rozwiązywać różne zadania lingwistyczne na materiale korpusu. Będziemy ćwiczyć prezentacje własnych i cudzych prac. Pokażemy, jak – w aspekcie techniczno-organizacyjnym – powinna wyglądać dysertacja doktorska.

Tematy
(1) Lingwistyka korpusowa. Korpus jako źródło informacji lingwistycznej. Dostępne korpusy polskie: Korpus PWN, Korpus IPI PAN, Narodowy Korpus Języka Polskiego.
(2) Homonimia jako problem teoretyczny i praktyczny.
(3) Narzędzia obsługi korpusów. Wyszukiwarka Korpusu PWN. Holmes. Poliqarp i Korpus IPI PAN. NKJP.
(4) Opis strukturalny tekstu języka obcego. Języki wizualno-przestrzenne.
(5) Preliminaria lingwistyki formalnej. Gramatyka formalna języka polskiego.
(6) Automatyczna analiza składniowa tekstu polskiego.
(7) Zadania praktyczne: (a) referowanie prac własnych i cudzych, (b) trening kwerend korpusowych, (c) fakty dystrybucyjne i ich zapis gramatyczny i słownikowy, (d) przygotowywanie i ocena prezentacji, (e) analiza krytyczna naukowego tekstu lingwistycznego.

Ocena
zal za obecność lub
ocena za aktywność: referowanie, dyskusję problemów lingwistycznych, rozwiązywanie zadań, weryfikacje wyników analiz lub
ocena za rozmowę końcową.

Literatura
(1) Derwojedowa, M., Rudolf, M., Świdziński, M.: "Dehomonimizacja i desynkretyzacja w procesie automatycznego przetwarzania wielkich korpusów tekstów polskich". [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LVIII, Warszawa 2002. 187-199.
(2) Korpus_IPI_PAN: http://korpus.pl/
(3) Korpus_PWN: http://korpus.pwn.pl/
(4) Marciniak, M. (red.): Anotowany korpus dialogów telefonicznych. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT: Warszawa 2010.
(5) Narodowy Korpus Języka Polskiego: http://nkjp.pl/
(6) Przepiórkowski, A.: Korpus IPI PAN. Wersja wstępna. IPI PAN: Warszawa 2004.
(7) Rudolf, M.: Metody automatycznej analizy korpusu tekstów polskich. Uniwersytet Warszawski – Wydział Polonistyki: Warszawa 2004.
(8) Świdziński, M.: Gramatyka formalna jezyka polskiego. WUW: Warszawa 1992 (dostępna w wersji elektronicznej).
(9) Świdziński, M.: "Lingwistyka korpusowa w Polsce – źródła, stan, perspektywy". [W:] LingVaria, nr 1. Kraków 2006. 23-32.
(10) Świdziński, M., Rudolf, M.: "Narzędzia informatyczne obsługi wielkich korpusów tekstów: wyszukiwarka Holmes". [W:] Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego LXII, Warszawa 2006.
(11) Woliński, M.: Komputerowa weryfikacja gramatyki Świdzińskiego. Niepublikowana rozprawa doktorska. IPI PAN: Warszawa 2004.

23.02.2016
Prof. dr hab. Marek Świdziński
Wstęp.

 • Prezentacja 1
 • 1.03.2015
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  Wstęp (dokończenie).

 • Lingwistyka korpusowa...
 • 8.03.2016
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  Homonimia polska.

 • Prezentacja 2
 • Dehomonimizacja...
 • Epigramatyka..
 • 15.03.2016
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  Ciekawostki gramatyczne: alternatywne interpretacje strukturalne.

  22.03.2016
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  Michał Rudolf i (Sherlock) Holmes.

 • Prezentacja 3

 • 5.04.2016
  Mgr Ewelina Pędzich
  Poliqarp i składnia komend.

  12.04.2016
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  Poliqarp cd.

 • Prezentacja 4

 • 19.04.2016
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  GFJP z lotu ptaka.

 • Prezentacja 5

 • 26.04.2016
  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  GFJP i Dendrarium.

  10.05.2016
  Mgr Agnieszka Kostrowiecka
  Anotowany korpus dialogów telefonicznych.

  17.05.2016
  Mgr Ewelina Pędzich
  CLARIN-PL, Wrocław 25-27.04.2016.

  24.05.2016
  Mgr Kamila Piwko
  Gwara przemyska.

 • Gwara przemyska.

 • 7.06.2016

  Prof. dr hab. Marek Świdziński
  O podmiocie-mianowniku form nieosobowych (wszystkich).

 • Prezentacja 6


 • Powrót do strony głównej